Inici » Transparència

Transparència

DADES GENERALS

Associació de La Passió d’Olesa de Montserrat

La finalitat principal de l’Associació és donar continuïtat a les representacions populars i tradicionals de La Passió a Olesa de Montserrat. Aquesta tradició s’hi manté almenys des de 1538, segons es troba documentat, i constitueix l’activitat cultural de més projecció de la vila.

L’associació es va constituir el 14 de novembre de 1940, i està inscrita a la Secció 1a, número 687 del registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya. Té la seu social al carrer d’Anselm Clavé, número 109, d’Olesa de Montserrat (08640). CIF: G08779365
L’Associació de la Passió d’Olesa de Montserrat fou declarada d’Utilitat Pública pel Ministeri de l’Interior en virtut de l’Ordre de 8 de gener de 1999 i va obtenir la distinció de la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya l’any 2002.

És vocació essencial de l’entitat estar oberta a les iniciatives que contribueixin a recollir, promoure i mantenir les tradicions populars de la Vila d’Olesa de Montserrat, i en queda exclòs tot ànim de lucre.

ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

L’Associació es regeix pels òrgans següents:

L’Assemblea General – és l’òrgan sobirà de l’entitat i es compon de tots els associats. Es reuneix almenys un cop cada any i aprova la gestió del Consell directiu, la memòria d’activitats, els resultats econòmics i els pressupostos, a més d’estar informada de l’organització de les representacions de cada temporada.

El Consell Directiu – està format pel president, els consellers electes i els consellers nats http://www.lapassio.cat/ca/consell_directiu. La duració del mandat d’aquest consell és de quatre anys.
Correspon al Consell Directiu administrar l’entitat i els seus béns, i vetllar per la bona marxa de les representacions, entre altres responsabilitats.

L’entitat compta, a més, amb un Consell Consultiu, que s’elegeix cada cada 4 anys i és un òrgan de consulta, assessorament i suport del Consell Directiu.

Òrgans unipersonals i funcions:
President – dirigeix i representa legalment l’Associació; convoca, presideix i dirigeix l’Assemblea General i el Consell Directiu.
Vicepresident – ha de substituir el president en cas d’absència o malaltia.
Secretari – redacta les actes de les sessions del Consell Directiu, el Plenari, l’Assemblea General i el Consell Consultiu i porta el registre d’associats, entre altres activitats.
Tresorer – custodia i controla els recursos de l’Associació i s’ocupa, entre altres coses, dels pressupostos, el balanç i la liquidació de comptes.

 

Cap de les persones que formen part d’aquests òrgans ni les que tenen algun càrrec reben cap retribució per aquesta funció.

Els Estatuts i el Reglament de règim intern són a disposició de tots els col·laboradors i col·laboradores de l’entitat a Secretaria.