fbpx

Transparència

Tot el que necessites saber
Inici » Transparència

Transparència

DADES GENERALS

Associació de La Passió d’Olesa de Montserrat

La finalitat principal de l’Associació és donar continuïtat a les representacions populars i tradicionals de La Passió a Olesa de Montserrat. Aquesta tradició s’hi manté almenys des de 1538, segons es troba documentat, i constitueix l’activitat cultural de més projecció de la vila.

L’associació es va constituir el 14 de novembre de 1940, i està inscrita a la Secció 1a, número 687 del registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya. Té la seu social i la Secretaria al carrer d’Anselm Clavé, número 109, d’Olesa de Montserrat (08640). CIF: G08779365

L’Associació de la Passió d’Olesa de Montserrat fou declarada d’Utilitat Pública pel Ministeri de l’Interior en virtut de l’Ordre de 8 de gener de 1999, declarada també festa d’interès nacional pel Decret 413/1983 i va obtenir la distinció de la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya l’any 2002.

És vocació essencial de l’entitat estar oberta a les iniciatives que contribueixin a recollir, promoure i mantenir les tradicions populars de la Vila d’Olesa de Montserrat, i en queda exclòs tot ànim de lucre.

ESTRUCTURA ORGANITZATIVA 

L’Associació es regeix per aquests Estatuts i aquest Reglament de règim intern.

Disposa d’un Protocol contra l’assetjament sexual, l’assetjament per raó de gènere, sexe o orientació sexual i l’assetjament laboral.

Els seus òrgans de govern són els següents:

L’Assemblea General – és l’òrgan sobirà de l’entitat i es compon de tots els associats. Es reuneix almenys un cop cada any i aprova la gestió del Consell directiu, la memòria d’activitats, els resultats econòmics i els pressupostos, a més d’estar informada de l’organització de les representacions de cada temporada.

El Consell Directiu – està format pel president, els consellers electes i els consellers nats. La duració del mandat d’aquest consell és de quatre anys.Correspon al Consell Directiu administrar l’entitat i els seus béns, i vetllar per la bona marxa de les representacions, entre altres responsabilitats.

El Consell Consultiu – L’entitat compta, a més, amb un Consell Consultiu, que s’elegeix cada cada 4 anys i és un òrgan de consulta, assessorament i suport del Consell Directiu.

 

INFORMACIÓ ECONÒMICA 

Exercici 2021-2022

INFORMACIÓ ECONÒMICA

Memòria econòmica de l’exercici

Compte de resultats i balanç simplificat

Els càrrecs directius de l’Associació no són retribuïts i l’Associació només té en actiu dos treballadors. Un fix a jornada parcial i un fix discontinu per mitja jornada.

CONTRACTES I CONVENIS
L’Associació té conveni amb l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat per regular l’ús que aquest fa del Teatre.

També té contractes de manteniment amb les empreses següents:

TK Elevadores España, S.L.U. (ascensors)

Securitas Seguridad España, S.A. (sistema antiincendis)

SUBVENCIONS

Les trobareu consignades a la memòria econòmica adjunta en aquest espai. 

INFORMES I ESTUDIS
L’Associació no ha encarregat cap informe ni estudi.

MEMÒRIA D’ACTIVITATS
L’activitat que s’ha dut a terme durant l’exercici 21-22 es pot consultar en aquest document.

Exercici 2020-2021

INFORMACIÓ ECONÒMICA

Memòria econòmica de l’exercici

Compte de resultats i balanç simplificat

Els càrrecs directius de l’Associació no són retribuïts i l’Associació només té en actiu dos treballadors. Un fix a jornada parcial i un amb contracte d’obra i servei per mitja jornada.

CONTRACTES I CONVENIS
L’Associació té conveni amb l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat per regular l’ús que aquest fa del Teatre.

També té contractes de manteniment amb les empreses següents:
TH Mantenimiento (aire condicionat)

THYSSENGROUP (ascensors)

SCI (sistema antiincendis)

SUBVENCIONS

Les trobareu consignades a la memòria econòmica adjunta en aquest espai. 

INFORMES I ESTUDIS
L’Associació no ha encarregat cap informe ni estudi.

MEMÒRIA D’ACTIVITATS
L’activitat que s’ha dut a terme durant l’exercici 20-21 es pot consultar en aquest document.

Exercici 2019-2020

INFORMACIÓ ECONÒMICA

Memòria econòmica de l’exercici

Compte de resultats i balanç simplificat

Els càrrecs directius de l’Associació no són retribuïts i l’Associació només té en actiu dos treballadors a jornada parcial, indefinit un i fix discontinu l’altre.

CONTRACTES I CONVENIS
L’Associació té conveni amb l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat per regular l’ús que aquest fa del Teatre.

També té contractes de manteniment amb les empreses següents:
TH Mantenimiento (aire condicionat)

THYSSENGROUP (ascensors)

SCI (sistema antiincendis)

SUBVENCIONS

Les trobareu consignades a la memòria econòmica adjunta en aquest espai. 

INFORMES I ESTUDIS
L’Associació no ha encarregat cap informe ni estudi.

MEMÒRIA D’ACTIVITATS
L’activitat que s’ha dut a terme durant l’exercici 19-20 es pot consultar en aquest document.

Exercici 2018-2019

INFORMACIÓ ECONÒMICA

Memòria econòmica de l’exercici

Compte de resultats simplificat

Balanç simplificat

Els càrrecs directius de l’Associació no són retribuïts i l’Associació només té en actiu dos treballadors a jornada parcial, indefinit un i fix discontinu l’altre.

CONTRACTES I CONVENIS
L’Associació té conveni amb l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat per regular l’ús que aquest fa del Teatre.

També té contractes de manteniment amb les empreses següents:
TH Mantenimiento (aire condicionat)

THYSSENGROUP (ascensors)

SCI (sistema antiincendis)

SUBVENCIONS

Les trobareu consignades a la memòria econòmica adjunta en aquest espai. 

INFORMES I ESTUDIS
L’Associació no ha encarregat cap informe ni estudi.

MEMÒRIA D’ACTIVITATS
L’activitat que s’ha dut a terme durant l’exercici 18-19 es pot consultar en aquest document.

Exercici 2017-2018

INFORMACIÓ ECONÒMICA

Exercici 2017-2018

Compte de resultats simplificat

Balanç simplificat

Els càrrecs directius de l’Associació no són retribuïts i l’Associació només té en actiu dos treballadors a jornada parcial, indefinit un i fix discontinu l’altre.

CONTRACTES I CONVENIS
L’Associació té conveni amb l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat per regular l’ús que aquest fa del Teatre.

També té contractes de manteniment amb les empreses següents:
TH Mantenimiento (aire condicionat)

THYSSENGROUP (ascensors)

SCI (sistema antiincendis)

SUBVENCIONS I AJUTS PÚBLICS

Exercici 2017-2018
El total de recursos obtinguts a través de subvencions i ajuts públics és de 62.344,07 € desglossats així:

Generalitat de Catalunya – 25.570,00€

Ajuntament d’Olesa (Representació de La Passió) – 7.310,89€

Ajuntament d’Olesa (Conveni – Subvenció directa) – 21.000,00€

Ajuntament d’Olesa (Joventut) – 1.300€

Diputació de Barcelona 2.448,18€

Entitats diverses – 4.715,00€

INFORMES I ESTUDIS
L’Associació no ha encarregat cap informe ni estudi.

MEMÒRIA D’ACTIVITATS
L’activitat que s’ha dut a terme durant l’exercici 17-18 es pot consultar en aquest document.

Exercici 2016-2017

INFORMACIÓ ECONÒMICA

Exercici 2016-2017

Compte de resultats simplificat

Balanç simplificat

Els càrrecs directius de l’Associació no són retribuïts i l’Associació només té en actiu dos treballadors a jornada parcial, indefinit un i fix discontinu l’altre.

CONTRACTES I CONVENIS
L’Associació té conveni amb l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat per regular l’ús que aquest fa del Teatre.

També té contractes de manteniment amb les empreses següents:
TH Mantenimiento (aire condicionat)

THYSSENGROUP (ascensors)

SCI (sistema antiincendis)

SUBVENCIONS I AJUTS PÚBLICS

Exercici 2016-2017
El total de recursos obtinguts a través de subvencions i ajuts públics és de 54.619,88 € desglossats així:
Generalitat de Catalunya – 20.995,00€

Ajuntament d’Olesa (Representació de La Passió) – 6.848,88€

Ajuntament d’Olesa (Conveni – Subvenció directa) – 18.000,00€

Diputació de Barcelona 2268,00€

Entitats diverses – 6.508,00€

INFORMES I ESTUDIS
L’Associació no ha encarregat cap informe ni estudi

MEMÒRIA D’ACTIVITATS
L’activitat que s’ha dut a terme durant l’exercici 16-17 es pot consultar en aquest document.